Help with Search courses

FastBakers - Chuyên viên Thanh toán quốc tế

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Thanh toán quốc tế trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng kki đi phỏng vấn.

FastBankers - Giao dịch viên

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Giao dịch viên trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức nghiệp vụ cơ bản về Giao dịch viên và được trải nghiệm các công việc thực tế qua 2 tháng thực tập thực tế.


FastBankers - Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Khách hàng cá nhân  trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công việc và được trải nghiệm các công việc thực tế qua 2 tháng thực tập thực tế.

FastBankers - Chuyên viên KHDN

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng kki đi phỏng vấn.

FastBankers - Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng khi đi phỏng vấn.

FastBankers - Chuyên viên thẩm định tín dụng

Chương trình đào tạo dành cho các  bạn sinh viên/ người đi làm có mong muốn trở thành một Chuyên viên Thẩm định tín dụng trong Ngân hàng  được huấn luyện các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công việc và tăng sự tự tin và kỹ năng khi đi phỏng vấn.